Letak je izrađen unutar elementa projekta Promidžba i vidljivost čiji je cilj podizanje svijesti javnosti, medija i dionika o ulozi Europske unije te rezultatima i učincima projekta sufinanciranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Unutar elementa projekta 3. PROVEDBA UNAPREĐENJA NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA do sada je održano 11 edukacija za nastavnike iz raznih područja osposobljavanja s ciljem podizanja nastavničkih kompetencija za dizajniranje i planiranje aktivnosti učenja i izradu programa kolegija, prijenosa naučenog znanja za korištenje specijaliziranih softverskih alata i platformi i u specijaliziranim područjima. Više informacija o samim edukacijama moguće je pronaći na letku u nastavku.