Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu – MEDUSA nastavlja se na rezultate prethodno provedenog HKO projekta KIKLOP gdje su identificirana brojna nova zanimanja na pomorskom tržištu i novi zahtjevi za kompetencijama koje nisu uključena u postojeće kurikulume. Prethodnim istraživanjem potreba tržišta rada u pomorskom sektoru uočena je transformacija hrvatskog pomorskog tržišta te izrazita specijalizacija pomorstva i morskog brodarstva što za posljedicu ima promjene strukture poslodavaca, razvoj malog poduzetništva, razvoj novih poslova i aktivnosti te posljedično nove zahtjeve u pogledu specifičnih znanja.
U okviru projekta MEDUSA, predviđa se razvoj novog diplomskog studija Menadžment u brodarstvu te unapređenje postojećih diplomskih studija iz područja Brodostrojarstva, Nautike, Logistike i menadžmenta u pomorstvu koja se izvode na Pomorskom fakultetu u Rijeci i Pomorskom fakultetu u Splitu primjenom HKO metodologije, kroz utvrđivanje standarda zanimanja i standarda cjelovitih kvalifikacija.
Nadalje, ovim projektom premostit će se ograničena dostupnost financijskih sredstava pri primjeni HKO načela i ESG smjernica te će se direktno implementirati smjernice prilikom razvoja novih studijskih programa na pomorskim fakultetima čime se stvara cjelovitost primjena HKO načela i osigurava kontinuirano unapređenje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja u domeni pomorstva.

Cilj projekta

Projektom MEDUSA planira se uvećati učinak i međunarodna privlačnost Pomorskih fakulteta, podići kvaliteta visokog obrazovanja u području pomorstva te promicati načela pametnog, održivog i uključivog razvoja. „EU White Paper – Road to a Single European Transport Area“ dokument kreira viziju jedinstvenog prometnog sustava EU koji u prvi plan postavlja modalnu prometnu integraciju pa time i pomorski promet i logistiku. Projekt doprinosi i ispunjenju ciljeva Strategije pametne specijalizacije RH za razdoblje od 2016 do 2020 gdje su transport i mobilnost prepoznati kao tematsko prioritetno područje te ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za razdoblje 2014-2020 u dijelu: Unaprijediti studijske programe dosljednom provedbom postavki Bolonjske reforme i redefinirati kompetencije. Projekt je usklađen sa Strategijom pomorskog razvoja I integralne pomorske politike RH 2014-2020 koja definira pravce razvoja pomorstva i promicanja Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanje u pomorstvu.
Ciljne skupine projekta su pomorske visokoobrazovne ustanove na području Hrvatske: Pomorski fakultet u Rijeci, Pomorski fakultet u Splitu i Sveučilište u Zadru, Odjel za pomorstvo, koje su različitog broja zaposlenika te broja, tipa i vrste studijskih programa. Rezultati projekta imati će pozitivan utjecaj na nastavno i nenastavno osoblje kroz razvoj kompetencija, višu razini nastavne kvalitete te mogućnosti za osobni razvoj, a pozitivno će utjecati i na visokoobrazovne ustanove zbog unapređenja i dugoročne atraktivnosti studijskih programa, educiranog nastavnog i nenastavnog osoblja, unapređenja računalne i programske podrške i promicanja svijesti kulture osiguranja kvalitete.